top of page

Lecture Concert I:
György Ligeti, Seungyon Kim

6. 2. Thr. 19:30 Space Penta

프랙탈 무지개.tif

01.

György Ligeti 
<Ètude No.5 : Arc-en-ciel>

주요 키워드: 울림, 화음의 패턴과 이탈, 움직임

02.

Seungyon Kim
<Concert Ètude>(2022)

주요키워드:

패턴성, 체계성, 이탈과 불균일에 의한 역동성

풍죽 상.jpg
186937.jpg
186937.jpg

03.

György Ligeti
<Ètude No.13 : L'escalier du diable>

주요키워드:

​불균일한 리듬에 의한 역동성, 생명력의 형성

bottom of page